Politycy, lekarze i pacjenci mówią „Stop cukrzycy” – rusza inicjatywa expand

Dlatego działalność w Polsce rozpoczęła inicjatywa ExPAND, jednocząca parlamentarzystów, głównych interesariuszy ochrony zdrowia i pacjentów. Celem ExPAND w Polsce jest współpraca na rzecz zapobiegania i leczenia cukrzycy, jako jednego z priorytetów polityki zdrowotnej państwa. 27 maja br. odbyła się I Konferencja ExPAND, podczas której rozpoczęto prace nad „Planem dla Cukrzycy”, strategicznym dokumentem zawierającym propozycje realnych i skutecznych rozwiązań.

Cukrzyca, podobnie jak nowotwory czy choroby układu krążenia, zalicza się do najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia choroba ta i jej powikłania w 2030 roku będą siódmą przyczyną śmierci na świecie, a liczba zgonów z powodu cukrzycy wzrośnie o ponad 50 proc. w ciągu najbliższych 10 lat. Zatrważające są również prognozy Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF), które głoszą, że do 2035 roku co dziesiąty mieszkaniec Europy zachoruje na cukrzycę. Aby zapobiec największej epidemii XXI wieku, za jaką uważana jest cukrzyca, należy jak najszybciej podjąć szereg usystematyzowanych działań, które usprawnią leczenie tej choroby i ograniczą ilość jej powikłań. Równie ważna jest profilaktyka oraz edukacja w kierunku zmiany stylu życia Polaków. – Dobrze wiemy ilu Polaków jest zagrożonych cukrzycą. Znamy trendy na najbliższe lata. Potrafimy też precyzyjnie wskazać, w jakich grupach należy aktywnie prowadzić prewencję i badania przesiewowe, tak by były medycznie i ekonomicznie uzasadnione. Za tą wiedzą powinny iść realne działania i wsparcie systemowe – od rzeczywiście działającego Narodowego

Programu Zdrowia po nowoczesne rozwiązania ze strony płatnika (NFZ) takie, jak opieka koordynowana. Porażka prewencji cukrzycy w Polsce szybko spowoduje podwojenie kosztów terapii i leczenia powikłań z tego powodu. – mówi prof. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

W celu poprawy sytuacji pacjentów z cukrzycą w całej Europie, również w Polsce, została powołana do życia inicjatywa ExPAND (The European Policy Action Network on Diabetes), czyli Europejska Sieć na rzecz Zmian w Polityce Zdrowotnej Dotyczącej Cukrzycy. To pierwszy tego typu projekt skupiający parlamentarzystów, pacjentów oraz środowisko medyczne w ramach Unii Europejskiej. Reprezentantem Polski w ramach ExPAND jest poseł Czesław Czechyra, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia.

Inicjatywa wchodzi w życie dzięki zaangażowaniu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Opracowaniem krajowej strategii walki z cukrzycą w Polsce, zajmie się powołana w marcu br. Rada Programowa ExPAND[1], do której zaproszono przedstawicieli środowisk rządowych, parlamentarnych, ekspertów w dziedzinie diabetologii i zdrowia publicznego oraz organizacji pacjenckich. Zadaniem Rady Programowej będzie opracowanie w najbliższych miesiącach „Planu dla Cukrzycy” oraz podjęcie działań mających na celu włączenie go do Narodowego Programu Zdrowia jako strategicznego dokumentu zawierającego propozycje realnych i skutecznych rozwiązań systemowych w zakresie walki z cukrzycą. Aby „Plan dla Cukrzycy” przyniósł oczekiwane efekty, konieczne jest zaangażowanie wielu środowisk, instytucji publicznych oraz kluczowych interesariuszy. Dlatego uczestnicy I Konferencji ExPAND w Polsce apelowali o współpracę międzyresortową w ramach kluczowych ministerstw, m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

– Logika inicjatywy jest następująca – zjednoczyć w działaniach samych zainteresowanych, a więc pacjentów i lekarzy oraz tych, którzy tworzą prawo, czyli parlamentarzystów. Pacjenci wiedzą bowiem najlepiej, czego realnie im brakuje. Lekarze, znają potrzeby pacjentów i posiadają wiedzę pozwalająca na proponowanie i opiniowanie rozwiązań na wszystkich obszarach, od profilaktyki po leczenie. Parlamentarzyści natomiast znają realia systemowe oraz uczestniczą w procesie legislacyjnym. Ich wiedza pozwala przełożyć pomysły pacjentów i lekarzy na język polityki i tworzonych w parlamentach ustaw. Jedynie ścisła współpraca tych trzech grup doprowadzi nas do właściwych i potrzebnych zmian. – mówi poseł Czechyra, zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP, ambasador projektu w Polsce.

Patronat nad realizacją inicjatywy ExPAND w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, które od lat działa na rzecz pacjentów z cukrzycą i profilaktyki tej choroby.

***

Informacje o ExPAND:

*Sieć ExPAND (European Policy Action Network on Diabetes) powstała w 2011 r. Celem jej działań jest poprawa sytuacji pacjentów z cukrzycą w całej Europie poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowych strategii zdrowotnych. Patronat nad inicjatywą objęła Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF Europe), która reprezentuje 70 stowarzyszeń pacjentów w 47 krajach w Europie. ExPAND to pierwsza tego typu inicjatywa skupiająca parlamentarzystów, rzeczników praw pacjentów, środowisko medyczne. Efektem prac członków międzynarodowej sieci ExPAND jest opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie cukrzycy – Pakietu Narzędziowego ExPAND. Jest to uniwersalne narzędzie, które wyznacza ramy działań i pozwala na dostosowanie ich do możliwości systemowych oraz finansowych poszczególnych państw, stowarzyszenia diabetologiczne i ambasadorów na rzecz zmian w opiece diabetologicznej w ramach Unii Europejskiej.